English

מנוהל ע"י אולסי פרי וגרג קורנליוסאירועים שבועיים
  • הרצאות אורחים
  • הקרנת סרט
  • תחרויות אישיות
  • 3x3
  • משחק מאמנים - שחקנים
  • חלוקת פרסים


גרג קורנליוס, המנהל המקצועי של של המחנה, בשיחת מוטיבציה יומית לשחקנים בפתיחת המחנה
סדר היום במחנה

7:00 - השכמה
7:30 - ארוחת בוקר
8:30 - תחנות בנושא יסודות
10:30 - תחנות בנושא משחק קבוצתי
12:00 - סיום התחנות והתרכזות באולם הראשי לשיחת מוטיבציה יומית
12:30 - ארוחת צהריים
13:30 - זמן בריכה
14:30 – אימונים אישיים
16:30 – תחרויות
18:30 – סוף התחרויות
19:00 – ארוחת ערב
20:00 – ליגת המחנה 5*5
22:00 – סוף פעילות